Kettumäen kansanpuisto ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue


Yhdistyksen nimi on Kettumäen kansanpuisto ry -yhdistys.
Yhdistyksen kotipaikka on Kouvola.


2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot


Yhdistyksen tarkoituksena on

 • ylläpitää lakkautetun Kettumäen Työväenasuntomuseon rakennuksia ja edistää alueen monipuolista käyttöä toimintaympäristön ehdoilla
 • yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen ja niiden ylläpitäminen sekä omatoimisuuden ja osallistuvuuden voimistaminen
 • edistää henkistä ja ruumiillista hyvinvointia
 • edistää luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • huolehtii lakkautetun Kettumäen Työväenasuntomuseon rakennusten kunnossapidosta
 • tuo museaaliseen alueeseen elementtejä menneestä ajasta. Rakennukset kuvaavat 1900-luvun alun työväen asumismuotoa, johon kuuluivat myös kotieläimet, ulkorakennukset ja kasvimaat.
 • tarjoaa osallistumismahdollisuuksia ja kannustaa kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan
 • tukee ihmisten keskinäistä yhteistoimintaa ja ehkäisee syrjäytymistä
 • järjestää avoimia kohtaamispaikkoja ja palveluja
 • tekee yhteistyötä eri tahojen, kuten kunnallishallinnon, muiden yleishyödyllisten yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
 • tarjoaa liikunta-, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia
 • harjoittaa toimintaa museaalisessa ympäristössä sekä tukee käsityöläisyyttä, perinnerakentamista ja luonnonmateriaalien hyödyntämistä
 • mahdollistaa, järjestää yksin tai yhteistyössä eri tahojen kanssa kokouksia, kerhoja,tapahtumia, toimintaa ja erilaisia tilaisuuksia kuten näyttelyjä, teatteria, elämyksiä,talkoita, retkiä, leirejä ja juhlia
 • mahdollistaa, järjestää yksin tai yhteistyössä eri tahojen kanssa koulutusta, työpajoja ja kursseja sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi harjoittaa julkaisutoimintaa, hakea ja ottaa
vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi vähäistä
elinkeinotoimintaa, taloudellista toimintaa ja ansiotoimintaa sekä asianmukaisella luvalla
järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä, huutokauppoja ja huvitilaisuuksia. Yhdistys
perii jäsenmaksuja jäseniltä. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.


3. Jäsenet sekä liittymis- ja jäsenmaksut


Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


Yhdistyksen jäseniä ovat
1. varsinaiset jäsenet
2. lapsi- ja nuorisojäsenet
3. kannattajajäsenet
4. kunniajäsenet


Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt. Lapsi- ja nuorisojäseneksi voidaan
huoltajan suostumuksella hyväksyä alle 15 vuotta täyttänyt henkilö. Kannattajajäseneksi
voidaan hyväksyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäsenillä
ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.


Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, kunniajäsenet kutsuu
hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen
toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla
tukeneita henkilöitä.


Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat liittymismaksun sekä vuosittain syyskokouksen erikseen kummallekin jäsenryhmälle määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenellä
ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys
on hyväksytty. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu


Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää
syyskokous.


6. Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja
4-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet (1/2). Ensimmäisenä vuotena erovuoroisuus valitaan arvalla.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus
on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen jäsenen laiminlyödessä tehtäviään hänet voidaan
erottaa hallituksesta kesken toimikauden. Hänen tilalleen hallitukseen voidaan ottaa varajäsen. Erottamisesta tulee olla samaa mieltä puolet hallituksen jäsenistä.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.


Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä
sihteerin, rahastonhoitajan tai muun hallituksen määräämän henkilön kanssa, kaksi yhdessä.
Hallitus voi määrätä muun henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.


8. Tilikausi ja tilintarkastus


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta
ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta.


Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa
hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous
niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa
siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi
tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköisesti tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla
ilmestyvässä sanomalehdessä.


11. Varsinaiset kokoukset


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa, sekä
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys/esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokoukselle työjärjestys/esityslista
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja
7. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi
tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.